Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

MI

VAD ÄR MI (motiverande samtal)?

MI är en samarbetsinriktad samtalsstil och lyssnandemetod vilket innebär ett samarbete mellan rådgivare och klienter där samtalet sker mellan två experter, där klienten är expert på sig själv. Med empati, medkänsla och respekt hjälper rådgivaren klienten att hämta fram och stärka dennes kunskap och motivation för att kunna göra en förändring. Förändringen kan både vara en inre förändring d v s tanke- eller känslomässig som en yttre förändring i form av ändrat beteende. Man utgår ifrån att klienten har de resurser och en motivation som behövs för att göra en förändring och en uppfattning om att den inre motivationen ökar genom att rådgivaren stödjer sig på klientens egna uppfattningar, värderingar och mål. Det är klienten som väljer och fattar beslut om det blir en förändring eller inte. Rådgivaren respekterar klientens val.
MI utvecklades på 1980-talet av fil dr William R Miller. Han introducerade MI i en artikel 1983 i Behavioral Psychterapy. Tillsammans med kollegan Stephen Rollnick författade han grundboken Motivational Interviewing 1991. Metoden är under ständig utveckling och forskning har således givit viktig ny kunskap om processer och utfall i MI liksom hur praktiker lär sig MI. Detta resulterade i en andra utgåva 2002 och i september 2012 kom en tredje reviderad och utökad utgåva. Boken är översatt till svenska av Åke Farbring och gavs ut i april 2013.

Den underliggande andan i MI är dock oförändrad liksom det tänkesätt och den inre känslan som hör ihop med hur MI används. I MI 3 finns 3 definitioner på MI: för lekmannen, praktikern och en teknisk. För praktikern: ”Motiverande samtal är en personcentrerad rådgivningsstil för att ta itu med det vanliga problemet med ambivalens till förändring”.( Översättningen av Åke Farbring.)
Den underligande MI-andan är:

Partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande.

Samtalet är ett samarbete som bygger på ett jämställt förhållande mellan två experter (partnerskap).

Rådgivaren förmedlar acceptans genom att med äkta empati, värdera klientens värde och potential, bekräfta hennes/hans styrkor och strävanden samt respektera hennes/hans val (autonomi).

Rådgivaren styrs av sin medkänsla för klienten och hämtar fram de resurser och motivation som finns till förändring (framkallande).

Centrala Kommunikationsfärdigheter:

Bekräfta klientens styrkor, möda och resurser.

Ställ Öppna frågor vilket inbjuder till reflektioner och utveckling.

Reflektera, vilket innebär att upprepa eller omformulera det nyss sagda. Inbjuder till utforskning, reflektioner och utveckling.

Sammanfatta vilket innebär at samla ihop vad klienten har sagt.     

Informera och ge råd (med klientens tillåtelse).

De fyra processerna i MI:

Engagerande, Fokuserande, Framkallande och Planerande.

Den första processen, engagerande, är relationskapande vilket också är en förutsättning för att komma vidare. I den fokuserande processen bestäms målet för ”resan” och i den framkallande processen hämtas skälen till förändringen fram och i planeringsprocessen läggs en plan för hur förändringen ska gå till.

Under hela förändringsprocessen hjälper rådgivaren klienten att bli medveten om en skillnad mellan hur det är nu och hur det skulle kunna vara (utveckla diskrepans), lyssnar efter, framkallar och förstärker förändringsprat. Rådgivaren stödjer klientens tilltro till egen förmåga genom att förmedla upplevelsen ”Jag kan!”

Fällor, vägspärrar, dissonans och status quo prat
Det kan ibland vara frestande att börja ge råd och tala om vad klienten borde göra, speciellt när klienten verkar tveksam eller börjat prata om det positiva med att göra en förändring. I MI kallas det korrelationsreflexen/rättningsreflexen och då har man gått in i en fälla som ofta leder till att klienten tar andra sidan av ambivalensen och börjar prata om fördelar med att ha det som det är d v s ingen förändring. Det kan också leda till att klienten känner sig missförstådd, inte känner sig trovärdig, vilket påverkar relationen i sig. När det tar stopp i samtalet är det stor risk att detta inträffat, en vägspärr. Så, se upp! och glöm inte att aldrig ge råd om inte klienten frågat efter det eller att du som rådgivaren frågat om lov.

Vill du veta mer om MI? Klicka på länkar nedan:

Folkhälsomyndighetens hemsida

SOMRA – samtalet om riskabla levnadsvanor

MINT hemsida

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games