Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Handledning och metodstöd

Våra metoder för handledning i grupp baseras på att handledaren leder såväl gruppen som varje gruppdeltagare vidare i yrkesrollen, att deltagaren blir tryggare och uppnår en högre grad av professionalitet. Handledning är ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion, ett unikt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv återkoppling på det arbete man utför.

Våra handledningsmetoder
Rent generellt handlar handledning i grupp om att handledaren leder såväl gruppen som varje gruppdeltagare vidare i yrkesrollen, att deltagaren blir tryggare och uppnår en högre grad av professionalitet. Handledning är ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion, ett unikt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv återkoppling på det arbete man utför.

Handledaren är den som ansvarar för och leder processen samt ansvarar för deltagarnas inlärningssituation och att struktur och kontrakt formuleras. Gruppen fyller handledningen med frågeställningar och innehåll. Handledaren bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Handledningskontakt skrivs för att säkerställa att efterleva den handledning som har efterfrågats. Kontraktet reglerar handledningens omfattning, form, innehåll, regler för deltagandet, sekretess, förväntningar och utvärdering.

I vår handledning använder vi såväl, process- som lösningsinriktad metod med MI som förhållningssätt. Nedan kommer en kort sammanfattning av vad det innebär.

Processhandledning
Processhandledning är en insats som ger deltagaren möjlighet att kontinuerligt reflektera över och utvecklas i sin yrkesroll. Processhandledningen har tydliga ramar utifrån en överenskommelse/kontrakt som handledaren gjort med gruppen. Detta sker i en grupp på 2 till 8 personer från skilda yrkeskategorier verksamma på olika enheter, alt. ett arbetslag eller en yrkesgrupp. Deltagare från skilda arbetslag med något olika professioner kan ge fler infallsvinklar och det kan bli lättare att se helheten när man löser problem.

Till varje handledningstillfälle har någon eller några av deltagarna med sig egna frågeställningar. Fokus ligger på hur man som person hanterar den egna yrkesrollen. Deltagaren får sina frågeställningar belysta från olika håll i gruppen och kan spegla sig i andras erfarenheter. Målsättningen är att kunna sortera och prioritera sitt arbete och minska stressnivån samt få en ökad känsla av sammanhang , vilket ger en bättre förmåga att hantera problemsituationer.

Processhandledning syftar således till att tydliggöra sig själv för sig själv, för att därigenom bli stärkt och utvecklas i yrkesrollen, vilket resulterar i en höjning av den egna kompetensen. Det blir lättare att förstå och möta de utmaningar man står inför i vardagen.

Processhandledningen sker under en och en halv till två timmar per gång, varannan eller var tredje vecka, och sträcker sig över minst en termin.

Lösningsinriktat perspektiv
Att arbeta lösningsinriktat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och hur vi önskar att det ska se ut istället för att lägga fokus på problem. Handledningen utgår från arbetslagets egna idéer om vad man vill använda handledningstiden bäst till. Deltagarna bestämmer själva fokus och mål. Handledningen är ett forum där man tillsammans fokuserar på resurser och kompetens. Gruppdeltagarnas egna erfarenheter ligger till grund för att se, lyfta fram och skapa nya möjligheter.

MI som förhållningssätt
Att använda MI som förhållningssätt i handledningen innebär att visa äkta empati, respekt och acceptans för olikheter, att ha tillit och tro på att varje person har klokheten inom sig själv och förmåga att hitta egna lösningar. Vi lyssnar på varandra och ger inga råd utan att först fråga om personen verkligen vill det. Varje person behöver få komma på sina egna svar och i sin egen takt.

Marie-Louise senaste uppdrag var handledning inom Örnsköldsviks kommun med två underkonsulter mellan 2016-2019.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se