Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

ACT – Att hantera stress och främja hälsa

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kallad den tredje vågens KBT, är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och agera utifrån det. Målet är att hjälpa människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet.

VAD ÄR ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kallad den tredje vågens KBT, (Kognitiv beteendeterapi)  är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och agera utifrån det. Målet är att hjälpa människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet. Att acceptera (ha och stå ut med) inre smärta och obehag för att kunna förändra och gå framåt i livet, skiljer sig från inställningen att smärtan först måste bort för att livet ska kunna levas.

I ACT integreras kunskap om österländsk filosofi, inlärningsteori och språkvetenskap. Utgångspunkten är att beteenden är inlärda och kan läras om.

De verktyg man använder i ACT kan hänföras till tre övergripande kategorier:

  • medveten närvaro/mindfulness
  • acceptans
  • grundläggande värderingar

Att acceptera är som tidigare nämnts inte samma sak som att ”bita ihop” utan att ”öppna upp” och tillåta både negativa och positiva upplevelser. Att acceptera att vi inte kan påverka allt i livet. Genom att träna upp förmågan att acceptera sina tankar, känslor och kroppsliga symptom precis som de är och fokusera på det som faktiskt går att styra och agera därefter, får man de bästa förutsättningarna för ett spännande och meningsfullt liv. De metoder som ACT förespråkar ger även nya infallsvinklar på svåra psykologiska problem.

Det senaste decenniet har ACT fått allt större uppmärksamhet och vetenskapligt stöd. I mars 2011 blev ACT officiellt klassad i USA som evidensbaserad terapi och prevention inom arbetslivet. ACT är även uppdaterad som evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression enligt American Psychology Association. Även i Sverige har intresset för ACT ökat under de senaste 10 åren, framför allt inom vården, psykiatrin, psykoterapin och i skolan.

Vi arbetar med ACT som ett inslag i kontakten med klienter och håller även kurser i metoden för grupper.

För mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring (+46) 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Välkommen att höra av dig!

 

 

Handledning och metodstöd

Våra metoder för handledning i grupp baseras på att handledaren leder såväl gruppen som varje gruppdeltagare vidare i yrkesrollen, att deltagaren blir tryggare och uppnår en högre grad av professionalitet. Handledning är ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion, ett unikt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv återkoppling på det arbete man utför.

Våra handledningsmetoder
Rent generellt handlar handledning i grupp om att handledaren leder såväl gruppen som varje gruppdeltagare vidare i yrkesrollen, att deltagaren blir tryggare och uppnår en högre grad av professionalitet. Handledning är ett forum för erfarenhetsutbyte och reflektion, ett unikt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv återkoppling på det arbete man utför.

Handledaren är den som ansvarar för och leder processen samt ansvarar för deltagarnas inlärningssituation och att struktur och kontrakt formuleras. Gruppen fyller handledningen med frågeställningar och innehåll. Handledaren bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Handledningskontakt skrivs för att säkerställa att efterleva den handledning som har efterfrågats. Kontraktet reglerar handledningens omfattning, form, innehåll, regler för deltagandet, sekretess, förväntningar och utvärdering.

I vår handledning använder vi såväl, process- som lösningsinriktad metod med MI som förhållningssätt. Nedan kommer en kort sammanfattning av vad det innebär.

Processhandledning
Processhandledning är en insats som ger deltagaren möjlighet att kontinuerligt reflektera över och utvecklas i sin yrkesroll. Processhandledningen har tydliga ramar utifrån en överenskommelse/kontrakt som handledaren gjort med gruppen. Detta sker i en grupp på 2 till 8 personer från skilda yrkeskategorier verksamma på olika enheter, alt. ett arbetslag eller en yrkesgrupp. Deltagare från skilda arbetslag med något olika professioner kan ge fler infallsvinklar och det kan bli lättare att se helheten när man löser problem.

Till varje handledningstillfälle har någon eller några av deltagarna med sig egna frågeställningar. Fokus ligger på hur man som person hanterar den egna yrkesrollen. Deltagaren får sina frågeställningar belysta från olika håll i gruppen och kan spegla sig i andras erfarenheter. Målsättningen är att kunna sortera och prioritera sitt arbete och minska stressnivån samt få en ökad känsla av sammanhang , vilket ger en bättre förmåga att hantera problemsituationer.

Processhandledning syftar således till att tydliggöra sig själv för sig själv, för att därigenom bli stärkt och utvecklas i yrkesrollen, vilket resulterar i en höjning av den egna kompetensen. Det blir lättare att förstå och möta de utmaningar man står inför i vardagen.

Processhandledningen sker under en och en halv till två timmar per gång, varannan eller var tredje vecka, och sträcker sig över minst en termin.

Lösningsinriktat perspektiv
Att arbeta lösningsinriktat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och hur vi önskar att det ska se ut istället för att lägga fokus på problem. Handledningen utgår från arbetslagets egna idéer om vad man vill använda handledningstiden bäst till. Deltagarna bestämmer själva fokus och mål. Handledningen är ett forum där man tillsammans fokuserar på resurser och kompetens. Gruppdeltagarnas egna erfarenheter ligger till grund för att se, lyfta fram och skapa nya möjligheter.

MI som förhållningssätt
Att använda MI som förhållningssätt i handledningen innebär att visa äkta empati, respekt och acceptans för olikheter, att ha tillit och tro på att varje person har klokheten inom sig själv och förmåga att hitta egna lösningar. Vi lyssnar på varandra och ger inga råd utan att först fråga om personen verkligen vill det. Varje person behöver få komma på sina egna svar och i sin egen takt.

Marie-Louise senaste uppdrag var handledning inom Örnsköldsviks kommun med två underkonsulter mellan 2016-2019.

Kognitiva funktionssvårigheter – Kartläggning

Snabba insatser är viktigt för personer med kognitiva funktionssvårigheter för att få en fungerande tillvaro. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

Kartläggningsmodellen K3 – Kvalité genom Kunskap och Kartläggning, är en snabb och effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både styrkor och svårigheter hos den person som kartläggningen görs för.

Studier kring elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD och Aspergers syndrom, visar att hälften av eleverna inte når målen i årskurs nio. Kunskapen om hjärnans funktioner kan hjälpa oss att tidigt identifiera vilka barn som är i riskzonen för att hamna i skolrelaterade svårigheter. Det innebär också att vi tidigare kan sätta in åtgärder innan dessa elever förlorat år av kunskap med ökad stress och dålig självkänsla som följd. Det finns ingen mirakellösning för hur åtgärder av stöd- och insatserna ska se ut. Varje individ har sina egna behov av stöd och insatser. K3 är ett komplement till standardiserade bedömningar och utredningar. Modellen blir en länk mellan teoretiska förklaringsmodeller och praktiska vardagskonsekvenser men även en hjälp att överföra teoretisk kunskap till praktisk pedagogik.

K3-modellen består av ett påståendebaserat material, där styrkor och svårigheter inom olika kognitiva funktionsområden kartläggs.

K3 ger användaren viktig grundinformation om individens styrkor och svårigheter baserat på information från personal, föräldrar/nätverk och individen själv. Syftet är att få en bild av individens grundförmågor för att på så vis få bättre underlag för vilka åtgärder och insatser, som det professionella nätverket behöver sätta in för att underlätta svårigheter och fokusera på individens styrkor.

K 3 är en modell och inte ett färdigt paket som skall göras på samma sätt med alla vi möter. Varje bra hjälpmedel utgår ifrån den enskilda individen och används med största respekt och lyhördhet.

K3-modellen är framtagen av socionom Nåkkve Balldin & pedagog Kenth Hedevåg. Både har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykologiska funktionsnedsättningar, både utifrån egen praktiskt erfarenhet och i handlednings-och utbildningssammanhang. Klinisk erfarenhet av användarmaterialet under 13 års tid. Över tusen pedagoger och annan personal är idag utbildade och använder K3 som ett material för att kartlägga styrkor och svårigheter hos individer i olika åldrar. Själv deltog jag i två av deras utbildning 2015 och har därefter använt materialet och gjort kartläggningar som t ex underlag för bedömning och insats till specialpedagog vid elevhälsan i mina uppdrag som skolkurator. Som primärvårdskurator använde jag kartläggningen till läkare som underlag för remiss till psykiatrimottagningen för ADHD utredning.  Valda delar av materialet använde jag vid några handledningstillfällen för personal inom socialtjänsten. Du kan läsa mer om mig under fliken: ”Om oss”.

Hela kartläggningen med intervjuer och sammanställning tar ca 4-5 timmar. Intervjuerna kan göras via fysiska träffar eller digitalt. Kostnad: 850 kr per timme exklusive moms.

För tidsbokning och mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Varmt välkommen att påbörja din resa med mig!

 

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal till dig som behöver bearbeta en kris eller behöver stöd för att genomföra en förändring som du önskar eller står inför. Tidsbokning kontakta oss via e-post marielouise@mlhkonsult.se. Vi har uppdragsavtal med Trygghetsrådet.

STÖDSAMTAL 

Samtalsserien ”JAG-just nu”

Har du råkat ut för en svår händelse och befinner dig i en krissituation där du inte riktigt vet hur du ska kunna gå vidare i livet? Eller har du ”fastnat” i ett problem som känns omöjligt att lösa?

Då kan några samtal med en professionell utomstående vara till hjälp för att tillsammans hitta vägar framåt utifrån aktuell livssituation. Att våga trots att det kanske just för stunden känns hopplöst. Att acceptera rädslan och få modet att våga ändå! Det första steget till att göra en förändring i livet är att bli medveten om de tankemönster, präglingar och beteenden som du omedvetet har. Det som håller dig tillbaka och som skapar disharmoni i dig och ditt liv.

Vid vårt första samtal kartlägger vi din aktuella situation, dina tankar och känslor om livssituationen, hur den påverkar dig samt vad du förväntar dig av samtalsstödet. Därefter väljer du hur vi går vidare.

Ett alternativ som du erbjuds är en strukturerad samtalsserie vilket innebär att vi träffas under en timme med ett förutbestämt innehåll vid sex tillfällen. Vi träffas i en trygg och harmonisk miljö i min lokal eller online om du föredrar det. Väljer du online erbjuder vi detta via Skype eller Zoom, vilket är ett enkelt sätt att samtala via videolänk. Efter genomgången samtalsserie har du fått med dig en uppsättning verktyg och en personlig handlingsplan som ger dig förutsättningarna att kunna hantera livets utmaningar med medvetna val.

För tidsbokning och mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Varmt välkommen att påbörja din resa med mig!

Marie-Louise Andersson Saltin
Socionom & livscoach

070-208 29 04
www.mlhkonsult.se

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se