Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Kognitiva funktionssvårigheter – Kartläggning

Snabba insatser är viktigt för personer med kognitiva funktionssvårigheter för att få en fungerande tillvaro. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

Kartläggningsmodellen K3 – Kvalité genom Kunskap och Kartläggning, är en snabb och effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både styrkor och svårigheter hos den person som kartläggningen görs för.

Studier kring elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD och Aspergers syndrom, visar att hälften av eleverna inte når målen i årskurs nio. Kunskapen om hjärnans funktioner kan hjälpa oss att tidigt identifiera vilka barn som är i riskzonen för att hamna i skolrelaterade svårigheter. Det innebär också att vi tidigare kan sätta in åtgärder innan dessa elever förlorat år av kunskap med ökad stress och dålig självkänsla som följd. Det finns ingen mirakellösning för hur åtgärder av stöd- och insatserna ska se ut. Varje individ har sina egna behov av stöd och insatser. K3 är ett komplement till standardiserade bedömningar och utredningar. Modellen blir en länk mellan teoretiska förklaringsmodeller och praktiska vardagskonsekvenser men även en hjälp att överföra teoretisk kunskap till praktisk pedagogik.

K3-modellen består av ett påståendebaserat material, där styrkor och svårigheter inom olika kognitiva funktionsområden kartläggs.

K3 ger användaren viktig grundinformation om individens styrkor och svårigheter baserat på information från personal, föräldrar/nätverk och individen själv. Syftet är att få en bild av individens grundförmågor för att på så vis få bättre underlag för vilka åtgärder och insatser, som det professionella nätverket behöver sätta in för att underlätta svårigheter och fokusera på individens styrkor.

K 3 är en modell och inte ett färdigt paket som skall göras på samma sätt med alla vi möter. Varje bra hjälpmedel utgår ifrån den enskilda individen och används med största respekt och lyhördhet.

K3-modellen är framtagen av socionom Nåkkve Balldin & pedagog Kenth Hedevåg. Både har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykologiska funktionsnedsättningar, både utifrån egen praktiskt erfarenhet och i handlednings-och utbildningssammanhang. Klinisk erfarenhet av användarmaterialet under 13 års tid. Över tusen pedagoger och annan personal är idag utbildade och använder K3 som ett material för att kartlägga styrkor och svårigheter hos individer i olika åldrar. Själv deltog jag i två av deras utbildning 2015 och har därefter använt materialet och gjort kartläggningar som t ex underlag för bedömning och insats till specialpedagog vid elevhälsan i mina uppdrag som skolkurator. Som primärvårdskurator använde jag kartläggningen till läkare som underlag för remiss till psykiatrimottagningen för ADHD utredning.  Valda delar av materialet använde jag vid några handledningstillfällen för personal inom socialtjänsten. Du kan läsa mer om mig under fliken: ”Om oss”.

Hela kartläggningen med intervjuer och sammanställning tar ca 4-5 timmar. Intervjuerna kan göras via fysiska träffar eller digitalt. Kostnad: 850 kr per timme exklusive moms.

För tidsbokning och mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Varmt välkommen att påbörja din resa med mig!

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se