Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Hemmasittande elever – Utredning enligt K3-modellen

Snabba insatser är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

K3 är en snabb och effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både styrkor och svårigheter hos den person som kartläggningen görs för.

K3-modellen är framtagen av socionom Nåkkve Balldin & pedagog Kenth Hedevåg. Både har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Klinisk erfarenhet av användarmaterialet under 8 års tid.

K3 är ett komplement till standardiserade utredningar och kan vid behov leda till fördjupade utredningar. Kartläggning enligt K3 sker på barn/ungdom, föräldra- och personalnivå. På så sätt skapas en gemensam plattform för vidare arbete.

Kartläggningen innehåller således information från personal, anhöriga och personen själv samt övrig information.

Den information som framkommer under kartläggningen sammanställs och sammanfattas i en individuell profil. Den Individuella profilen är en sammanfattning av styrkor och svårigheter utifrån hur miljön ser ut, enligt kartläggningen.

Den individuella profilen ligger till grund för kommande utvecklingsinsatser.

Mål och genomförande beskrivs, med utgångspunkt från den individuella profilen, i ett åtgärdsprogram.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se