Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Handledning och metodstöd

Alla behöver vi stöd, påfyllning och näring för att upprätthålla vår professionella kompetens, att sammanföra teori och praktik.

Alla behöver vi stöd, påfyllning och näring för att upprätthålla vår professionella kompetens, att sammanföra teori och praktik. Inlärning är en pågående process där det fordras mer än kunskap. Genom att öva och få återkoppling kan man förbättra sina färdigheter.

Målet med handledning är således färdighetsförbättring, en utvecklingsprocess som ökar professionaliteten. Handledning vill uppmuntra till självutforskning, autonomi och kreativitet. Den handledde ska kunna utveckla sin förmågan att se på det invanda på ett nytt sätt. Handledning ska också hjälpa den handledde att bli trygg i sig själv och att våga vara den han/hon är. För att de handledda ska våga exponera sina färdigheter för kollegor behövs en trygg och tillåtande atmosfär.

Handledaren ansvarar för processen i gruppen medan de handledda ansvarar för sitt arbete.

Hemmasittande elever – Utredning enligt K3-modellen

Snabba insatser är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

K3 är en snabb och effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både styrkor och svårigheter hos den person som kartläggningen görs för.

K3-modellen är framtagen av socionom Nåkkve Balldin & pedagog Kenth Hedevåg. Både har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Klinisk erfarenhet av användarmaterialet under 8 års tid.

K3 är ett komplement till standardiserade utredningar och kan vid behov leda till fördjupade utredningar. Kartläggning enligt K3 sker på barn/ungdom, föräldra- och personalnivå. På så sätt skapas en gemensam plattform för vidare arbete.

Kartläggningen innehåller således information från personal, anhöriga och personen själv samt övrig information.

Den information som framkommer under kartläggningen sammanställs och sammanfattas i en individuell profil. Den Individuella profilen är en sammanfattning av styrkor och svårigheter utifrån hur miljön ser ut, enligt kartläggningen.

Den individuella profilen ligger till grund för kommande utvecklingsinsatser.

Mål och genomförande beskrivs, med utgångspunkt från den individuella profilen, i ett åtgärdsprogram.

Kuratorstjänster

Kuratorstjänster under kortare och längre tidsperioder kan erbjudas i hela landet t.ex vid hög arbetsbelastning, semester eller sjukdom.

MLH Konsult erbjuder kuratorstjänster i bemanningsuppdrag under kortare och längre tidsperioder i hela landet. Utförare är i första hand Marie-Louise Saltin som är väl insatt i kuratorsrollen. Hon har bland annat tjänstgjort som kurator vid Kärnsjukhuset Skövde där hon främst arbetade i rehabiliteringsteamet för kronisk smärta och whiplashskadade, som primärvårdskurator och sjukskrivningskoordinator vid Sundsvalls Vårdcentral, primärvårdskurator vid Njurunda vårdteam och skolkurator vid elevhälsan Hudiksvall. Marie-Louise är medlem i Svensk Kuratorsförening.

Exempel på kompetensområden:

  • Krisbearbetning i samband med sjukdom, sorg, misshandel övergrepp
  • Motivationssamtal vid livsstilsrelaterade och psykosocial problematik (stress, vikt, sömn, smärta etc.)
  • Motivationssamtal vid beroende och missbruksproblematik (alkohol, nikotin, shopping, spel etc.)
  • Information och rådgivning i sociala och psykosociala frågor

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games